21.9.09 / Етикети:

Депозит 3+3 от Райфайзен

Какво представлява депозита 3+3

Това е депозит предлаган от Райфайзен банк с възможност за теглене и внасяне. Депозита е с нарастваща лихва като първото тримесиче е 6% при допозит в лева и 4 за депозити в евро, а второто тримесечие е 10% за левовите депозити и 8% за депозити в евро. Лихвата е на база 365/360 дни. Сумата на лихвата от първото тримесечие се натрупва към общата сума на депозита. Депозит 3+3 Ви предлага възможност за теглене или внасяне на суми по депозита в края на всяко едно тримесечие е.

Валута: Депозита 3+3 от Райфайзен банк предлага избор между две валути евро и лев

Размер: Ако желаете да откриете депозита е необходимо да подготвите минимум 500лв. или 250 евро ако сте решили да откриете депозита в евро. Максималната сума на депозита е неограничена.

Лихва: фиксирана за първите два тримесечни периода

първо тримесечие второ тримесечие
BGN 6% 10%
EUR 4% 8%

Изплащане на лихвите - в края на всеки тримесечен период лихвата се прибавя към сумата на депозита;

Довнасяне - в края на всеки трети месец
*В края на първото тримесечие внасянето на сума по депозита не може да надвиши оригиналната /първоначалната/ сума по депозита. Това ограничение отпада след второто тримесечие.

Теглене - Тегленето на суми може да стани в края на всяко тримесечие, при това без да се губи доходността. Трябва да знаете обаче, че минималната сума по депозита, която трябва да остани е равна на минималната сума за откриване на депозит 3+3

Лихва при предсрочно прекратяване - при предсрочно закриване на депозита получавате лихвата, която се е натрупала от последното завършено тримесечие, а за дните от края на последния завършен период до дата на прекратяване, се начислява лихва както по разплащателна сметка спрямо действащия лихвен бюлетин на банката.

Такси и комисионни: Такси не се вземат/начисляват при откриване и довнасяне по депозита. При теглене на всеки тримесечен период, с предварително направена заявка.

коментара (0) / ���...

20.9.09 / Етикети:

Депозит с растяща лихва от Райфайзен


Какво предлага депозита ?

- Депозит, който нараства през три месеца и крайния лихвен процент достига 12% /за депозити в лева/
- Сравнително висок лихвен процент от самото начало 4,50% за лева, 3,50 за евро и 2,50 за долари.
- фиксирана доходност
- При откриване на депозита получавате и кредитна карта с предварително одобрен лимит /банката го приема като бонус към депозита/


Параметри на Депозит с растяща лихва от Райфайзен

Валута: BGN, EUR, USD

Размер: минималната сума за откриване на депозита е 500лв. долара или евро
максимален - няма

Срок на депозита: от 3 до 36 месеца
* максималната лихва се начислява само при достигане на 12 тримесечие

Лихви:Лихвите са фиксирани и не се променят за срока на договора.
Лихвените проценти нарастват за всеки следващ тримесечен период:

Лихвите се изчисляват на база 360 / 360 дни

Изплащане на лихвата - лихвата по този депозит от Райфайзен банк се изплаща в края на 12-ия тримесечен период или при предсрочно прекратяване на депозита.
Ако прекратите депозита си преди изтичането на крайния срок обозначен в договора получавате лихвата, начислена до края на последния тримесечен период, а за дните до края на последния завършен тримесечен период до датата на прекратяване на депозита, лихвата се начислява както по разплащателните сметки.

Такси и комисионни
- такса за откриване - няма
- такса за теглене на падежа на депозита - няма при направена заявка
- такса за теглене при прекратяване на депозита - няма при направена заявка
- в случай че прекратите депозита на дата, различна от края на тримесечните периоди, дължите комисионни съгласно Тарифата на банката

коментара (0) / ���...

/ Етикети:

Детски депозит от Райфайзен

Детския депозит е предназначен само за лица, които не са навършили 18г. Откриването на детския депозит става от техните родители, настойници или трети лица.

Предимства на депозита

- Висока доходност лихвен процент от 6,70% на левовия депозит.
- Възможност да внасяте суми по депозита.
- Не се начисляват такси при внасяне или теглене на пари от сметката.

Параметри на Детския депозит на Райфайзен:

Валута за откриване на депозита - левове, долари, евро

Размер - минимални суми както следва левове

левове - 100 BGN
евро - 50 EUR
долари - 50 USD

Срок на депозита - крайния срок на детският депозит от Райфайзен банк е до навършване на 18 години (пълнолетие) на титуляра на сметка.

Лихви:

левове - 6,70%
евро - 4,70%
долари - 3,45%

*Лихвата се изчислява на база 365/360 дни и се начислява в края на всяка година.

Прекратяване на депозита
Прекратяване на депозита в случайните преди навършване на 18г. на лицето наказателни лихва не се начислява, а главницата се олихвява за брой реални дни с лихвения процент по депозита, съгласно действащия към момента лихвен бюлетин на Райфайзен банк.

коментара (0) / ���...

/ Етикети:

Депозит "6 х 6" От ПИБ


С депозит "6 х 6" получавате допълнителна лихва за всеки нов шестмесечен период, за който подновявате депозита си и не губите лихвата за приключил период, в случай на предсрочно прекратяване на депозита.

Характеристики на депозита:

валута:

левове, евро, щатски долари

лихва: за първите 6 месеца лихвата е равна на лихвата за шестмесечен депозит в съответната валута, съгласно действащия Лихвен бюлетин на ПИБ. За всеки следващ период получавате увеличение + 0.50% за депозит в лева и + 0.25% за депозити в евро и щатски долари.
срок:

минимален - 6 месеца, максимален - 3 години (6 периода по 6 месеца)

минимална сума за откриване на депозита:

не се изисква

и още:

 • за да ползвате нарастващата лихва не трябва да теглите от главницата в края на 6-месечния период;
 • можете да внасяте суми по депозита без ограничение, по всяко време;
 • можете да изберете как да Ви бъде изплащана лихвата по депозита:
  • лихвата да се прибавя към главницата;
  • лихвата може да Ви бъде изплатена по друга Ваша сметка в ПИБ.

Лихви по депозита:


период

левове

евро

щатски долари

1-ви шестмесечен

4.50%

3.50%

4.00%

2-ри шестмесечен

5.00%

3.75%

4.25%

3-ти шестмесечен

5.50%

4.00%

4.50%

4-ти шестмесечен

6.00%

4.25%

4.75%

5-ти шестмесечен

6.50%

4.50%

5.00%

6-ти шестмесечен

7.00%

4.75%

5.25%

След изтичане на 36-месечния период лихвеният процент по депозита “се връща” на приложимия за първия 6-месечен период лихвен процент.

коментара (0) / ���...

/ Етикети:

Шестмесечен депозит със 7.9%


Животът Ви може да е по-хубав...с шестмесечен депозит "Пенсия" с лихва 7.9% на годишна база в лева и евро

Лихвата по депозита се начислява всеки месец и се превежда в картовата Ви сметка като пенсия.

Характеристики на депозита:

валута лева, евро
минимална сума за откриване не се изисква
довнасяне на суми по всяко време
такси без такси за теглене, ако теглите на датата на падеж

и още:

 • депозитът може да се обслужва във всеки клон на Банката;
 • промоционалният лихвен процент важи за първия шестмесечен период;
 • лихвата е валидна за депозити, открити до 31 декември 2009 г.

След изтичане на шестмесечния период с промоционална лихва, депозитът се олихвява съгласно Лихвен бюлетин на ПИБ.

коментара (0) / ���...

/ Етикети:

Шестмесечен депозит с лихва 7.7%


Животът Ви може да е по-хубав...с депозит "Заплата" от Първа инвестиционна банка.

Шестмесечен депозит с лихва 7.7% на годишна база в лева и евро, при който лихвата се начислява всеки месец и се превежда в картовата Ви сметка като заплата.

 • без минимална сума за откриване;
 • промоционалният лихвен процент важи за първия шестмесечен период;
 • довнасяне на суми в брой или получаване на суми по депозита по банков път по всяко време;
 • без такси за откриване, обслужване и закриване на депозита;
 • обслужване във всеки клон на Банката;
 • бонус - безплатно издаване на международна дебитна карта с чип по Ваш изборMaestro или VISA Electron

Допълнителна информация:

Лихвата е валидна за депозити, открити до 31 декември 2009 г.

След изтичане на шестмесечния период с промоционална лихва, депозитът се олихвява съгласно Лихвен бюлетин на ПИБ.

коментара (0) / ���...

/ Етикети:

Едногодишен депозит от ПИБ

Ако искате да разполагате неограничено със средствата си и същевременно да получавате висока лихва за тях, СВОБОДЕН ДЕПОЗИТ от ПИБ е Вашият депозит.

С него ще получите:

 • растяща лихва, която достига до 12.50% на годишна база за последния едномесечен период за депозити в левове и евро и до 9% на годишна база за последния едномесечен период за депозити в щатски долари;
 • без изискване за минимална сума за откриване;
 • възможност да теглите суми по всяко време, като това не нарушава Вашия депозит;
 • свободно довнасяне на суми до края на 6-ия месец;
 • избор на валута – левове, евро или щатски долари;
 • без такса за откриване, обслужване и закриване на сметката;
 • обслужване на депозита от всеки клон на Банката.

Характеристики:

 • предназначен за физически и юридически лица;
 • срок - 12 периода по един месец;
 • лихвен процент – в зависимост от срока и валутата на депозита и увеличаващ се съгласно таблицата:

Лихвени проценти за депозити в левове и евро:

период 1 месец 2 месец 3 месец 4 месец 5 месец 6 месец
лихва 7.25% 7.50% 7.75% 8.50% 8.75% 9.00%
период 7 месец 8 месец 9 месец 10 месец 11 месец 12 месец
лихва 9.50% 10.00% 10.50% 11.00% 11.75% 12.50%

Лихвени проценти за депозити в щатски долари:

период 1 месец 2 месец 3 месец 4 месец 5 месец 6 месец
лихва 4.00% 4.30% 4.60% 5.00% 5.40% 5.80%
период 7 месец 8 месец 9 месец 10 месец 11 месец 12 месец
лихва 6.30% 6.80% 7.30% 7.85% 8.40% 9.00%

Промените са в сила от 19 юни 2009 г.

Допълнителна информация:

 • лихвата се изплаща при закриване на депозита или при изтичане на срока му;
  Пример: Ако депозит в левове или евро бъде закрит на 10-ия ден от третия период, Вие получавате следните лихви: среднодневно салдо за първия период х 7.25% + среднодневно салдо за втория период х 7.50% + среднодневно салдо за десетте дни на третия период х 7.75%.
 • по всяко време могат да се теглят и внасят суми, като довнасянето е възможно до края на 6-ия месец от откриването на депозита; при внасяне на средства по депозита след 6-ия месец те се олихвяват с годишна лихва 0.5%.

Предложението е валидно за депозити, открити до 30 септември 2009 г.

коментара (0) / ���...

/ Етикети:

Сериозен депозит от ПИБ

Шестмесечен срочен депозит
... за сериозни хора

От депозита могат да се възползват физически и юридически лица при следните условия:

 • срок - 6 месеца;
 • валута - левове и евро;
 • лихва - 9% годишна лихва;
 • без минимална сума за откриване;
 • довнасяне по всяко време.

Допълнителна информация:

Предложението е валидно за депозити, открити до 30 септември 2009 г.

След изтичане на шестмесечния период, депозитът се олихвява съгласно Лихвен бюлетин на ПИБ.

коментара (0) / ���...